Aurifil Cotton 50wt - 4653 Spring Prairie - 1300 metres