Aurifil Cotton 50wt - 1231 Spring Green - 1300 metres