Dressmaking Shears - 21cm / 8 ¼" - Rainbow Handles (Hemline)