Aurifil Cotton 80wt - 1231 Spring Green - 274 metres