Madeira Rayon No.40 - 1169 Split Pea - 1000 metres