Mini Squares Template Set - Sizes ¾" to 3" (Sew Easy)